Giri/Haji - Series 1: Episode 5

How would you rate this episode?

Giri/Haji