Gunsmoke - Episode 12: Death Train

How would you rate this episode?

Gunsmoke