Gunsmoke - Episode 13: Rope Fever

How would you rate this episode?

Gunsmoke