Gunsmoke - Episode 20

How would you rate this episode?

Gunsmoke