Bradley Walsh: Happy 60th Birthday

Bradley Walsh: Happy 60th Birthday catch up

2020

June 3, 2020

4.0 45 x
ITV celebrates Bradley Walsh's 60th birthday by looking back on his career.
Archive