Gunsmoke - Episode 14

How would you rate this episode?

Gunsmoke